Algemene voorwaarden

 1. Algemene leveringsvoorwaarden: een verbintenis waarbij de klant producten, digitale content en/of diensten aanschaft onder voorwaarden van een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale content en/of diensten door Arthurs and mcMerlin worden geleverd of door een derde partij middels een afspraak tussen deze derde en Arthurs and mcMerlin;
 2. Klant: bezoeker, consument, koper, afnemer of opdrachtgever, welke tegen betaling producten of diensten afneemt van Arthurs and mcMerlin;
 3. Dag: kalenderdag, inclusief zon- en feestdagen tenzij anders vermeld.
 4. Werkdag: dag waarop door Arthurs and mcMerlin arbeid wordt verricht, exclusief zon- en feestdagen, vooraf aangekondigde vakantiedagen of overige door overmacht niet beschikbare dagen.
 5. Digitale content: content welk in digitale vorm geproduceerd, getoond en/of verstrekt wordt;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de officiële of overeengekomen bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale content en/of diensten (op afstand) aan klanten aanbiedt, faciliteert of begeleidt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Arthurs and mcMerlin en de klant wordt gesloten middels een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale content en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Directe verkoop: het sluiten van een commerciële overeenkomst, waarbij de klant en (een vertegenwoordiger van) Arthurs and mcMerlin gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn, zonder gebruikmaking van digitale of elektronische communicatie technieken. In geval van productie in opdracht kunnen hierbij andere voorwaarden van kracht zijn.
 11. Productie in opdracht: productie van product, digitale content en/of dienst en bekrachtigd middels een opdrachtovereenkomst,
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Arthurs and mcMerlin gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij verkoop van, opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arthurs and mcMerlin partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Arthurs and mcMerlin uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Arthurs and mcMerlin.
 2. De verplichtingen voor Arthurs and mcMerlin gaan nooit verder dan door Arthurs and mcMerlin schriftelijk is bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van Arthurs and mcMerlin wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand (al dan niet elektronisch of digitaal) wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld of ter inzage of opslag aangeboden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Arthurs and mcMerlin voordat de overeenkomst op afstand (al dan niet elektronisch of digitaal) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden bij Arthurs and mcMerlin en dat zij op verzoek van de klant op enige wijze zo spoedig mogelijk kosteloos worden verstrekt.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Arthurs and mcMerlin zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Arthurs and mcMerlin gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door klant verstrekte informatie, waarbij Arthurs and mcMerlin mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. (zie artikel 4)
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien klant en Arthurs and mcMerlin de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben als zijnde “de opdrachtbevestiging”.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Arthurs and mcMerlin kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Arthurs and mcMerlin niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Arthurs and mcMerlin daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Arthurs and mcMerlin anders aangeeft.

Artikel 4 Medewerking door klant

 1. Klant zal Arthurs and mcMerlin steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Arthurs and mcMerlin verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat klant zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door klant verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant en is Arthurs and mcMerlin bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Arthurs and mcMerlin neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Arthurs and mcMerlin zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van klant, mits dit naar oordeel van Arthurs and mcMerlin bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Arthurs and mcMerlin het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hiervoor gemaakte extra kosten worden vooraf besproken met klant.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Arthurs and mcMerlin in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Arthurs and mcMerlin.
 3. Klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Arthurs and mcMerlin een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens klant te voldoen, is Arthurs and mcMerlin bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
 2. De in een honorarium vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 Prijs en betaling

 1. Betaling door klant bij aankoop op afstand of bij productie in opdracht, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, door overschrijving naar een door Arthurs and mcMerlin aan te wijzen bankrekening, tenzij anders (schriftelijk) afgesproken.
 2. In geval van directe verkoop zonder specifieke opdracht, zoals een winkel, markt, fair of vergelijkbaar, dient de factuur direct volledig te worden voldaan.
 3. Klant dient ten minste 50% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 4. Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Arthurs and mcMerlin is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 5. Heeft klant bezwaar tegen een factuur van Arthurs and mcMerlin dan geeft klant dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Klant heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien klant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt klant geacht de factuur te hebben aanvaard.
 6. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders beschreven.
 7. Betaling aan, van en bij Arthurs and mcMerlin geschiedt in Euro (€), zowel chartaal als giraal. Betaling op overige wijze zoals buitenlandse valuta, cryptomunten, digitale valuta, (edel)metalen of edelstenen, of enig andere manier geschiedt bij uitzondering hooguit na schriftelijke uitdrukkelijke overeenkomst met Arthurs and mcMerlin.

Artikel 9 Termijnen

 1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Arthurs and mcMerlin schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Arthurs and mcMerlin ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

 1. Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Arthurs and mcMerlin opgeschort. In dat geval is Arthurs and mcMerlin verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Arthurs and mcMerlin zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Arthurs and mcMerlin kan worden gevergd.
 2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Arthurs and mcMerlin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Arthurs and mcMerlin gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Arthurs and mcMerlin beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Arthurs and mcMerlin wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
 4. De aansprakelijkheid van Arthurs and mcMerlin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien klant Arthurs and mcMerlin onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Arthurs and mcMerlin ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. De aansprakelijkheid van Arthurs and mcMerlin is uitsluitend dan geldig, wanneer klant het product uitsluitend voor het door Arthurs and mcMerlin beoogde doel en binnen gestelde voorwaarden heeft gebruikt.
 6. Arthurs and mcMerlin is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat klant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Arthurs and mcMerlin, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 7. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Arthurs and mcMerlin geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens klant en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 8. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Arthurs and mcMerlin niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

 1. Arthurs and mcMerlin behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Arthurs and mcMerlin kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Arthurs and mcMerlin de annulering schriftelijk aan de klant mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Herroeppingsrecht en retourneren

 1. Bij de aankoop van producten middels een overeenkomst op afstand heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door klant of een vooraf door klant aangewezen en aan Arthurs and mcMerlin bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Bij directe verkoop heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van aankoop van het product door klant.
 3. Tijdens de bedenktijd zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele en wederverkoopbare staat en verpakking aan Arthurs and mcMerlin retourneren, conform de door Arthurs and mcMerlin verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Arthurs and mcMerlin behoudt zich het recht voor eventuele kosten voor reparatie of herstel te vorderen op klant of in mindering te brengen bij terugbetaling van reeds voldane betalingen door klant.
 4. Klant zal in geval van gebruikmaking van zijn herroepingsrecht immer Arthurs and mcMerlin op de hoogte stellen, alvorens een retourzending te organiseren. Arthurs and mcMerlin behoudt zich het recht voor onbekende retourzendingen te weigeren zonder restitutie van gemaakte retourgelden.
 5. Indien klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor rekening van klant, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte verzekering van het product tijdens de herroepingsperiode en de retourzending tot het moment van ontvangst door Arthurs and mcMerlin.
 7. Indien klant reeds een bedrag voldaan heeft, zal Arthurs and mcMerlin dit bedrag (exclusief de betaalde verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits voldaan aan bovenstaande voorwaarden.
 8. Arthurs and mcMerlin kan het herroepingsrecht van klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Arthurs and mcMerlin dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. welk tot stand zijn gekomen bij productie in opdracht middels opdrachtovereenkomst met klant;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 14 Garantiebepalingen

 1. Op onze producten zijn de standaard wettelijke garantiebepalingen van kracht, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

Artikel 15 Beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 16 Digitale gegevens

 1. Gebruik van digitale gegevens van Arthurs and mcMerlin, waaronder beeldmateriaal als foto’s en video’s, teksten als be- en omschrijvingen, geluidsfragmenten en overige, zijn exclusief intellectueel eigendom van Arthurs and mcMerlin of de door haar ingeschakelde partner(s) en mogen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arthurs and mcMerlin worden gebruikt, ongeacht het doel of nut.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Arthurs and mcMerlin en klant die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van klant.

Artikel 19 Slotbepaling

Arthurs and mcMerlin is bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arthurs and mcMerlin.